ALGEMENE VOORWAARDEN ACT FOR MORE HAPPINESS & HAPPY WORKSPACE

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Act for more Happiness BV, gevestigd aan de Javastraat 123, 7512 DD te Enschede en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65739183. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de diensten van Act for more Happiness en het gebruik van de ruimte: Happy Workspace.

Lees de Algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u zich registreert en gebruik gaat maken van de diensten en de ruimte. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Website te raadplegen. Act for more Happiness behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door gebruik te (blijven) maken van de diensten en de Happy Workspace stemt u in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

 

1 DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter geplaatste betekenis:

– Act for more happiness (AFMH): de onderneming met diensten en verhuurder van de Happy Workspace
– Happy Workspace wordt door de verhuurder aangeboden als werkplek en/ of workshop ruimte voor max. 20 personen.
– Gebruiker: maakt een boeking voor een dienst of gebruikt de Happy Workspace als flexplek en/ of Workshopruimte
– Boeking: de registratie van het (voorgenomen) door de gebruiker van de diensten van AFMH en/of de ruimte als flexwerkplek of workshop ruimte

 

2 REGISTRATIE

2.1 Om gebruik te kunnen maken van diensten van AFMH en het gebruik van de Happy Workspace dient u zich aan te melden en/ of een aanvraag te doen. U garandeert dat de gegevens die u tijdens de registratie invoert juist zijn. Indien u zich registreert namens een rechtspersoon, garandeert u dat u bevoegd bent tot deze handeling en tot het aangaan van overeenkomsten met derden namens deze rechtspersoon.
3 BOEKING

Indien u een aanvraag plaatst voor het gebruik van de Flexplek of workshopruimte gaat u een overeenkomst aan met de Verhuurder. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens met betrekking tot de Boeking.

 

4 RESERVEREN, WIJZIGING EN ANNULERING
4.1 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt.

4.2 Definitieve reserveringen kunnen tot 3 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos worden geannuleerd door middel van een bericht via e-mail en/ of per telefoon. Annuleringen tussen 1 en 3 werkdagen voor de geboekte datum, kunnen worden geannuleerd tegen betaling van 50% van de totale kosten. Annuleringen binnen 1 werkdag voor de geboekte datum zijn niet mogelijk.

4.3 Om zeker te zijn van de beschikbaarheid van de ruimte op de gewenste datum en tijdstip, dient de gebruiker deze online te reserveren via http://www.actformorehappiness.nl/happy-workspace/ of via info@actformorehappiness.nl

4.4 Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.

4.5 Indien een reeds betaalde Boeking tijdig is gewijzigd of geannuleerd en u heeft recht op restitutie, dan wordt het teveel betaalde bedrag door Act for more Happiness teruggestort. 4.6 De Verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde tarieven.

4.7 Alle tarieven zijn weergegeven exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

5 HUISREGELS VERHUURDER

U dient zich te houden aan de huis- of gedragsregels zoals die gelden voor de Flexplek en workshop ruimte van de Verhuurder. U bent gehouden om door de Verhuurder verstrekte aanwijzingen en instructies op te volgen. Verhuurder heeft het recht om op de locatie te vragen naar uw gegevens en/ of u te vragen zich te registreren

 

6 TOEGANG EN GEBRUIK

6.1 De Happy Workspace is alleen toegankelijk voor de gebruiker en de door hem/haar begeleide en aangegeven zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de Happy Workspace en dient er voor te zorgen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van de Happy Workpsace naleven.

6.2 Toegang tot en gebruik van de Happy Workspace vindt plaats op eigen risico door middel van een code en met inachtneming van de geldende huisregels. AFMH is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.
6.3 Het gebruik van de ruimte zal plaatsvinden met in achtneming van de geldende huisregels, de gebruiker is gedurende het gebruik van de ruimte hiervoor verantwoordelijk.
6.4 De stilteruimte ruimte wordt uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen Ander gebruik kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door AFMH

6.5 In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals kaarsen of wierook) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt.

6.6 AFMH behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimte te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is.

6.7 AFMH behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren, indien daartoe naar het oordeel van AFMH aanleiding is.

6.8 De gebruiker mag bij het gebruik van de ruimte geen hinder of last veroorzaken voor omwonenden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen.

6.9 De gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard, met inachtneming van de geldende huisregels. Alle kosten van reparatie schoonmaak of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

6.10 De gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte/of bezittingen van AFMH door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op de gebruiker.

6.11 AFMH staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij AFMH hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

7 BETALING

7.1 U kunt uw Boekingen direct via Act for more Happiness voldoen via de aangeboden betaalmethodes (iDeal, creditcard) afrekenen. Betaling op factuurbasis is slechts mogelijk met uitdrukkelijke instemming van Act for more Happiness.
7.2 Indien uw daadwerkelijke gebruik van de Flexplek/ workshop ruimte de Boeking overstijgt, waaronder in ieder geval wordt begrepen het overschrijden van de afgesproken duur en het afnemen van additionele diensten of producten, worden deze kosten aan u doorberekend en achteraf gefactureerd.
7.3 Alle facturen dienen binnen 10 dagen na dagtekening te worden betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien u niet binnen die termijn betaalt bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien u in verzuim bent komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening en verbeurt u een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50,00.

7.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening. U bent over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

8 KORTINGSCODES

8.1 U kunt bij uw bestelling mogelijk gebruik maken van individuele kortingscodes die zijn verstrekt door Act for more Happiness. Kortingscodes kunnen in het beginsel niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties of promoties. Indien misbruik wordt gemaakt van kortingscodes is Act for more Happiness gerechtigd kortingscodes te annuleren en Boekingen ongedaan te maken.

 

9 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Als u een klacht heeft over de Happy Workspace, dan hoort AFMH dat graag, zodat wij kunnen trachten die klacht op te lossen. Stuur uw klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar info@actformorehappiness.nl

 

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1. AFMH is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van onjuiste instructies of invoer bij Boekingen door de Gebruiker of enige onjuiste toelevering van gegevens door de Gebruiker, de Verhuurder of een derde;

10.1.2 AFMH is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Gebruiker, voor zover die het gevolg is van overmacht, zoals maar daartoe niet beperkt: onvoorziene hardware- of software defecten, stroom- of internetstoringen, brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van lokale autoriteiten

10.1.3 AFMH kan niet garanderen dat inventaris, zoals bureaus en bureaustoelen, van de Flexplek bij een voldoet aan de gestelde ARBO-eisen. AFMH is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

10.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de ruimte, bij schade van inventaris dient er gelijk een melding gemaakt te worden naar info@actformorehappiness.nl

 

11 INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 Het intellectueel eigendom van en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen die door Verhuurder is geplaatst, rust bij AFMH of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AFMH teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van het AFMH platform te verveelvoudigen, hergebruiken, openbaar te maken of te verspreiden.

 

12 DISCLAIMER
12.1 De informatie die u op de site en in de ruimte van AFMH aantreft, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het de site van AFMH wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. AFMH staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie over de diensten, Flexplek en workshopruimte en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid

 

13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik de de diensten van AFMH en het gebruik van de Happy Workspace is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

 

Enschede, juni 2018 Act for more Happiness